This job listing has expired and may no longer be relevant!
9 May 2018

KAALIYAHA SARKAALKA ISU-DUWAHA AMNIGA

Job Description

UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM)

MABAADII’DA QARAMADA MIDOOBAY: DAACADNIMO, XILKASNIMO, IXTIRAAMKA KALA DUWANANSHAHA DADKA

BOOSKAN WAXAA UU U FURAN YAHAY OO KELIYA DADKA U DHASHAY SOOMAALIYA MANA LAHAN FAA’IIDOOYINKA LA MID AH KUWA CAALAMIGA AH

HAWEENKA SI GAAR AH AYAA LOOGU BOORRINAYAA IN AY CODSADAAN

TAARIIKHDA KAMA DAMBEYSTA AH:    07 JUUN 2018

TAARIIKHDA SOO SAARISTA  :    09 MAY 2018

MAGACA JEGADA:KAALIYAHA SARKAALKA ISU-DUWAHA AMNIGA

HEERKA:   GL 5

QAYBTA     :   QAYBTA WAX IIBSIGA

GOOBTA    :   MUQDISHO

MUDDADA HESHIISKA  :HAL (01) SANO OO MUDDO GO’AN

LAMBARKA OGEYSIISKA BOOSKA BANNAAN:  UNSOM/SEC/025/2018

Warbixin Gaar ah:

Booskanwaxaa la maalgelinayaamuddohalsanooohordhac ah kaliya, Muddokordhintanawaxaa ay kuxirnaandoontaasida loo ansixiyomiisaaniyadda. Booskanwaa mid maxalli ah. Qofkashaqadacodsanayaayaamas’uul ka ah dhammaankharashka kabixidoonosiuuulawareegobooskan. Dhammaandadkadaneynayashaqadanwaxaasiweynlooguboorrinayaa in ay codsiyadoodakusoogudbiyaanhab online ah (internet) sidaugudhaqsiyaha badan kaddibmarkii la xayeysiiyoshaqadaniyo ka horintaaan la gaarintaariikhdakamadambeysta ah eeku cad xayeysiinta.

Dadkadaneynaya in ay codsadaanshaqadankuwaasoohaatan la shaqeeyoqandaraasleyda UN waa in ay fuliyaanwaajibaadyadaheshiiska ay la galeenqandaraasleyda UN si ay u noqdaan dad u qalma in ay codsadaanbooskanbannaan.

Qaabeyntahay’addaiyoXiriirkaWarbixinta:

Booskawaxaauu ka bannaanyahayXafiiskaHowlgalkaKaalmeyntaQaramadaMidoobayeeSoomaaliya (UNSOM). KaaliyahaSarkaalkaIsu-DuwahaAmnigawaxaauuhoosimaanayamadaxaQaybtaAmniga Dab-damiska. AsagaamaayadawaxaauutaageeridoonaislamarkanagacansiindoonaaQaybtaAmniga Dab-Damiskaeegoobtahowlgalkasi loo xaqiijiyonabadgelyadaiyoamnigaxubnahashaqaalaha QM, dadkakutiirsanee u qalmaiyoxarumahaiyohantida QM kuyaalgoobtahowlgalka.

Asagaoo ka amarqaadayoislamarkanahoosimaanayokormeerkamadaxa Amiga Qaybta Dab-Damiska, xilhayahawaxaauumas’uul ka noqondoona howl-maalmeedkaamniga UNSOM/UNSOS iyowaajibaadyadasoosocda:

KaaliyahaSarkaalkaIsku-DuwahaAmnigawaxaauumas’uul ka noqondoonawaajibaadyadasoosocda:

 • In uumadaxaQaybta Dab-damiska ka caawiyomaareyntaarrinkastaoo la xiriiraQaybta Dab-daminta.
 • In uusameeyouunajoogteeyoxiriir dhow oouu la yeelanayolaamahaamnigaeedalkamartida loo yahay, uunanoqdoqof u dhaxeeyaxirfadleyaashasareeeamnigaiyoadeegyadadalkamartida loo yahay, si ay ugawadahadlaandhibaatooyinkasuurtagalka ah, islamarkana ay qorsheeyaansiyaabahalaguxallinkaro;
 • In uuwada hadal joogta ah la yeeshomas’uuliyiintaiyohay’adahacaalamiga ah sidaLaanqeyrta Cas haddiiaydhacaanmusiibooyindabiici ah;
 • In uuxubin ka noqdokooxiskudhafanooeegaarrimahaaanjoogtadaahayn, sidabixintamiinooyinka, daad-gureynta, xaaladocaafimaadoodegdeg ah, afduub, weerarro hub loo adeegsaday, xiritaankaiyoxabsidhigista, amacolaadhalisku ah nabadgelyadashaqaalahaiyodadkakutiirsan;
 • In uu ka gacan ka geystoqiimeyntasocotoeedaad-gureynta loo marayohawada, dhulkaiyobadda, iyoagabkaiyohantida loo adeegsanayoxaaladahadegdegga ah, asagaooxaqiijinayo in ay diyaaryihiingaadiid, diyaarado, maraakiib, iyowaddo la marikaro;
 • In uuxaqiijiyo in ay xarumahayaalaanqalabkalaguogaado in uumeel dab ka kacay, iyoqalabka dab-damiska. In uudiyaariyoqorshahalagutalagalaydaad-gureyntamarkiiuu dab kaco, iyo in uusameeyodhoolatusiyoaaddankuaaddandabkamarkii loo baahdo;
 • In uudaraasadeynamnioojoogta ah kusameeyoxafiiska, guryahaiyoxarumaha;
 • In uuxaqiijiyo in xubnahashaqaalahaiyodadkakutiirsan ay sibuuxa u ogyihiinarrimahasaameyntakulehamnigoodaiyonabadgelyadooda;
 • In uubaaritaansameeyouunadiyaariyowarbixinnokusaabsanarrimaha la xiriiraxatooyada, galitaanaansharciahayn, weerar, amadhacdooyin kale markiibaaxaddaxadgudubka la ogaankaro;
 • In uuSaraakiishaAmnigaeeheerkasareuu ka caawiyodiyaarintasiyaasadahaiyohab-raacyadaloogutalagalay in dib u eegisloogusameeyoxaaladahadhibaatada ah, islamarkanauudiyaariyoqorshahaxaaladahadegdegga ah eedhicikara;
 • In uuxaqiijiyo in ay diyaaryihiinnidaamyadaxiriirkadegdegga ah, isagaoosameynayobaaritaanwakhtiile ah eeuukuogaanayo in ay si sax ah u shaqeynayaannidaamyada, islamarkanauudiyaariyocillad-bixintoodaama wax ka beddelkooda;
 • In uugacan ka geystoqorista, tababariddaiyokormeerkailaalladamaxalliga ah;
 • In uufuliyowaajibaadyada kale ee loo baahdo.

Kartida

Xilkasnimada:In uuleeyahayaqoonkuaaddansiyaasaddamaareyntaamnigaiyohab-raacyadaiyoxeeladahaamnigagoobta; in uusoosaarikarowarbixinnoiyowarqadokuaaddanarrimahaamniga; in uufaham u leeyahayNidaamkaMaareyntaAmnigaee QM, xeeladdatababarkaee DSS iyo in uuyahayqoftababare ah oo la yaqanno; In uukufaanoshaqadiisaiyoguulaha; in uumuujiyoxilkasnimoiyo in uuaqoonbuuxda u leeyahayshaqada; In uuyahayqoffeejiganookuwanaagsan ka soobixiddaballanqaadyada, in uudhowromuddadakamadambeysta ah uunakuguuleystonatiijooyinka; halkiiuudhiiriggelin ka helilahaaarrimoshaksiyeedooasaga u khaas ah in uudhiiriggelin ka heloarrimokusaabsanshaqo; in uudhabar-adeygmuujiyomarkiiuu la kulmodhibaatooyinamacaqabado; In uunoqdoqofdegganmarkii ay asiibtoxaaladowalaackuabuura.

Xidhiidhka:In uusiwanaagsanoofasiix ah u hadlikarowaxna u qorikaro; In uudhagaystodadka kale, in uusi sax ah u fasirtofarriimahadadka kale islamarkanauusihabboonugajawaabceliyo; In uusu’aalloweydiiyosiuu u helofaham sax ah, iyo in uumuujiyo in uudaneynayowada-hadal labodhinac ah; In uusaxoluuqadda, codka, habkaiyoqaabkauu u hadlayo, siwaafaqsandadkadhageysanayo; In uumuujiyofurfurnaandhanka is dhaafsigamacluumaadkaiyo in uu mar kastowargeliyodadka.

QorsheyntaiyoQaabeynta:In uudiyaariyoyoolal cad kuwaasoowaafaqsanxeeladaha la iskuafgartay; in uugartohowlahaiyoshaqooyinkamudnaanta la siinayo; in uu wax ka beddelohowlahamudnaanta la siiyaysida loo baahdo; in uuwakhtiiyoagabkuhabboonkubixiyodhammeystirkashaqada; in uusaadaalinkarohalistauuna u diyaargarooboxaaladahadegdegga ah markiiuusameynayoqorshaha; In uu la socdouuna wax ka beddeloqorshahaiyotallaabooyinkasida loo baahanyahay; in uuwakhtiga u adeegsadosihufan.

Aqoonta:

Waxbarashada:Shahaadosareeejaamacaddaeedhinacamaareyntaamniga, maareyntamacluumaadkaamafankamaamulkaganacsiga, sayniskasiyaasadda/bulshadaamaxiriirkacaalamigaah iyadaooxoogga la saarayomaareyntaamniga. Shahaadoheerkakoowaadeejaamacaddaoo ay la socdaanlabosanooouushaqo ah waa la aqbalikaraabeddelkashahaaddadaheerkasareeejaamacadda. Diploma oolagaqaataydugsiga la ictiraafsanyahayoolagutababaromilitarigaamabooliskaoo ay wehliyaan afar sanoooshaqo ah ayaa la aqbalikarobeddelkashahaaddadaheerkakoowaadeejaamacadda.

Khibradda: Uguyaraanseddaxsanooouuqofkawaayo-aragnimo wax kuool ah ka helaydhinacabaaritaanka, militariga, booliska, maareyntaamnigagaarahaandhinacabooliskaamamilitarigaama wax u dhigma.

Luuqadda:IngiriisiyoFaransiisayaa ah luuqadahashaqadaeeQarammadaMidoobay.  Booskanwaxaa loo baahanyahayqoffasiixku ah luuqadahaIngiriiska (hadal iyoqoraalba). Aqoontaluuqaddamaxalliga ah waa mid muhiim ah.

HabkaQiimeynta:Qiimayntadadka u qalmabooskanayaawaxaa ka mid noqonkaraalayliqiimeyn ah kaasoo ay dabasocondoontoimtixaankusaabsankartida.

Sida loo gudbiyocodsiga:

Dadka u qalmashaqadanwaxaa ay kusoogudbinkaraancodsiyadoodaoo ay qayb ka tahayfoomkaTaariikhdaShakhsiyeedeeQaramadaMidoobay (P.11) cinwaankahoosemarkii la joogoama ka hortaariikhdakamadambeysta ah.P11 waxaaaad ka helikartaahttps://unsos.unmissions.org/jobs.Codsiyada la soogudbiyokaddibwakhtigakamadambeysta ah ee ah Juun,7 2018-kalama aqbalidoono. Warqadahataarikhnololeedkadadka (CVs) lama aqbalidoono.Kaliyadadkii la sooxushoayaalooguyeeridoonaa in ay ka qayb-galaanimtixaanka.

Email-ka: recruitment-unsoa@un.org

Fadlankulifaaqnuqulkafoomka P.11, ShahaaddadaJaamacadda, Xaashida NISA, Xaashida CID, Baasabooriyo/amaTeesarahaAqoonsiga. Kuwaniwaa loo baahanyahay, waxaaaynaqayb ka yihiincodsigaagaloogunatalagalay in laguqiimeeyo in aad u qalantid.

QaramadaMidoobaymarnaba ma xaddideysoxaq u yeelashadadhinaca ka qaybgalkaee ragga iyodumarkamaadaama ay mabaaddii’deeduiyo tan hay’adaha la xiriiraxusayaansinnaanjinsi.

QARAMADA MIDOOBAY MARNABA MA QAADATO WAX LACAG AH INTA LAGU GUDO JIRO HANNAANKA SHAQAALEYNTA (CODSIGA, KULAN WAREYSIGA, DIYAARINTA AMA TABABARKA)


Apply for this Job

error: Content is protected !!